Proiecte iniţiate de locuitorii Municipiului Gherla

Widget: header-top-right

INFORMAȚII GENERALE
Bugetarea participativă este un proces derulat de Primăria Gherla, prin care ideile şi inițiativele comunității Gherlene se manifestă şi se transformă în realitate. Este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care membrii comunității se implică direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local.
Bugetarea participativă este un proces similar, care urmărește îmbunătățirea calității vieții din oraşul nostru, prin încurajarea cetățenilor să se implice în definirea priorităților şi a obiectivelor de investiții din bugetul local.

REGULAMENT – BUGETARE PARTICIPATIVĂ

CAPITOLUL 1
PRINCIPIUL DE BAZĂ
Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Gherla într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunității din care fac parte.

CAPITOLUL 2
OBIECTIVE
Bugetarea participativă are următoarele obiective:
1. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Gherla.
2. Creșterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetățeni.
3. Consolidarea democrației prin participarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.
4. Creșterea transparenței activității administrației publice locale.

CAPITOLUL 3
DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Gherla.

CAPITOLUL 4
PARTICIPANȚI
1. Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii care au domiciliul sau reședința în Municipiul Gherla sau cel puțin dețin o locuință in Municipiul Gherla şi au împlinit vârsta de 18 ani.

CAPITOLUL 5
ACCESUL IN PLATFORMA ONLINE
1. Înregistrarea participanților în platforma online: înregistrarea se realizează pe platforma online, adaptată si pentru dispozitive mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota
2. Denumirea platformei online si adresa de acces in portal va fi stabilită prin dispoziția primarului Municipiului Gherla de indată ce aceasta va fi pregatită din punct de vedere tehnic.

CAPITOLUL 6
CALENDARUL DE PARTICIPARE SI DOMENIILE DE COMPETENTA
Bugetarea participativă organizată în Municipiul Gherla în perioada 2021-2022 cuprinde următoarele etape:
1. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei
2. Evaluarea, analiza tehnică şi legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Gherla. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.
3. Termenul de contestare a analizei tehnice si legale a proiectelor
4. Votul cetățenilor: votul are loc în două etape distincte, iar acțiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Gherla.
5. Anunțarea proiectelor câștigătoare
6. Implementarea proiectelor de către municipalitate
7. Calendarul etapelor de la punctele 1-6 vor fi stabilite prin dispoziția primarului Municipiului Gherla dupa finalizare din punct de vedere tehnic a platformei.
8. Pot fi înscrise propuneri de proiecte pe platforma online a bugetării participative, Primăria Gherla va sprijini cetățenii în procesul de depunere, dacă este cazul.
9. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii şi condițiile în care funcționează platforma bugetării participative.
10. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.
11. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
a. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (amenajare de alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video)
b. Amenajare de spații verzi, locuri de joacă si/sau spatii publice (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, mobilier urban )
c. Infrastructură culturală si/sau sportiva
d. Infrastructură educațională si de sanatate
e. Digitalizare (proiecte IT menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții).Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
f. Protectia Mediului
12. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.
13. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie efectuate modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.
14. În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.
15. Fiecare propunere ar trebui să se încadreze într-un cost total de cel mult 100.000 Ron (inclusiv TVA).
16. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetățeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea serviciilor municipalității, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.
17. În perioada de depunere, proiectele care depășesc valoarea de 100000 lei pot fi declarate eligibile, cu condiția ca inițiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferența până la valoarea totală a investiției, sub forma unei sponsorizări, conform Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. În acest caz, angajamentul pentru sponsorizare se va transmite pe adresa de e-mail primaria@gherla.ro sau se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Gherla pana la finalizarea perioadei de depunere a proiectelor. În acest context, Municipiul Gherla va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea.
18. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată, ștampilată (după caz) și încărcată în formularul de proiect (secțiune special dedicată) ce se regăsește pe platforma online
19. Dacă în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor finale nu sunt virate sumele provenite din sponsorizări pentru un anumit proiect, în contul Primăriei Municipiului Gherla, va fi declarat câștigător următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.
20. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Gherla, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.
21. În urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
22. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

CAPITOLUL 7
ATELIERELE PARTICIPATIVE
1. Atelierele participative au drept scop principal creșterea încrederii cetățenilor în puterea lor de a aborda şi de a rezolva problemele cu care se confruntă. În cadrul acestor ateliere, cetățenii participă la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităților, dar şi la identificarea opțiunilor de acțiune.
2. Pot participa la atelierele participative cetățenii care au domiciliul sau reședința în Municipiul Gherla sau cel puțin dețin o locuință în Municipiul Gherla şi au împlinit vârsta de 18 ani.
3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma online creata în vederea implementarii proiectului de bugetare participativă.

CAPITOLUL 8
ANALIZA TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE
1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Gherla,prin comisia de evaluare stabilită prin dispoziția primarului Municipiului Gherla.
2. Propunerile depuse de cetățeni trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
• Să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes general pentru municipiul Gherla (proiecte de natura investițiilor, reparațiilor, amenajări urbane, dotări cu mobilier urban sau similare)
o Să aibă un obiectiv care să se încadreze în aria de competență a Primăriei Municipiului Gherla și care vizează un spațiu public.
o Să nu intre în aria altor programe ale Municipiului Gherla (ex: finanțări pentru ONG-uri sau alte structuri, finanțări de adunări publice sub forma de festivaluri, evenimente, târguri, etc. sau în competența unor comisii specializate din cadrul administrației publice locale, care iși desfășoară activitatea conform legii și efectuează propria analiză în domeniile asupra cărora se pronunță, spre exemplu Comisia de circulație)
o Să nu fie contrare sau incompatibile cu proiecte aflate în derulare sau integrate în strategiile viitoare ale municipalității.
o Să nu aibă un caracter politic, publicitar, comercial sau etnic.
o Să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
o Să fie definite cât mai clar
o Să se încadreze în bugetul maxim alocat fiecărui proiect. În acest sens cetățenii sunt sfătuiți să se documenteze în vederea estimării costului total al fiecărui proiect propus.

3. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din partea Primăriei Municipiului Gherla, dacă este necesar.
4. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
5. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe platforma online.
6. Toate propunerile și documentele care au fost atașate devin proprietatea Municipiului Gherla

CAPITOLUL 9
VOTUL ŞI CALENDARUL PROCESULUI
1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative
2. Votul are loc în două etape distincte.
a. În prima fază de vot, fiecare cetățean înscris în portalul bugetării participative poate alege sase proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele sase domenii stabilite). În această etapă, se vor selecta maxim de 12 proiecte, primele doua proiecte clasate în funcție de numărul de voturi din fiecare domeniu vor intra automat în a doua etapă de vot, iar celelalte în funcție de numărul de voturi, indiferent de categoria din care fac parte.
b. În a doua etapă, fiecare cetățean poate alege un singur proiect din cele maxim 12 stabilite în prima fază. La finalul celei de a doua etape de vot, vor fi selectate un număr de maxim 3 proiecte.
Primul proiect din fiecare domeniu clasat în funcție de numărul de voturi va fi selectat automat, iar restul proiectelor vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte.
c. In vederea implementării, un proiect trebuie sa obțină minim 50 de voturi.
3. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma.

CAPITOLUL 10
PROIECTE CARE VOR FI IMPLEMENTATE
1. Vor fi implementate proiectele cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2021.
2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Primele trei proiecte in functie de numarul de voturi vor fi implementate.
3. Consiliul Local va asigura finanțarea proiectelor prin încadrarea acestora în alocația bugetară pentru bugetul anului 2022

CAPITOLUL 11
PRECIZĂRI JURIDICE
1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platformă sau colectată de către Primăria Municipiului Gherla atunci când se utilizează platforma este supusă Politicii de Confidențialitate ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei . Platforma online stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă.
2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.
3. Platforma asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
4. Platforma prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.
5. Platforma nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.
6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.
7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetățenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiții şi reparații propuse spre deliberare autorităților publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să ne analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.

Modifica setarile